Regulament concurs „Selfie la Comision 0%”

Secțiunea 1. Organizatorul concursului

 Organizatorul concursului Selfie la Comision 0% (numit în cele ce urmează "Concursul") este DOMINA IMOBILIARE SRL,  cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.  J18/787/2006, CUI 19205660, cont RO41BTRL02001202M73673XX, deschis la Banca Transilvania, Tel: 0737 800 000, www.domina.ro, denumită în continuare "Organizatorul" sau "Domina Imobiliare Srl”.

Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil pe toată durata desfășurării concursului: www.domina.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul regulament, în orice moment, anunțând publicul despre aceste modificări, prin intermediul site-ului menționat mai sus.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei. Astfel de modificări vor intra în vigoare de la data publicării lor.

Secțiunea 2. Locul de desfășurare a concursului

Concursul este organizat și se desfășoară online, prin intermediul paginii de Facebook: https://www.facebook.com/domina.ro,  a agenției Domina Imobiliare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Secțiunea 3.

3.1. Durata concursului

Concursul se va desfășura în perioada 12-19 septembrie.

3.2. Înregistrarea

Înregistrarea în Campanie se poate face exclusiv în perioada cuprinsă între 12-19 septembrie. Orice înregistrare în campanie înainte de data 12 septembrie sau după data 19 septembrie, nu va fi luată în considerare.

Secțiunea 4. Dreptul și condițiile de participare

Concursul ”Selfie la Comision 0%” este deschis tuturor utilizatorilor de internet, care au împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani până la data de 19 septembrie 2022, cu domiciliul stabilit în județul Gorj. La acest concurs nu pot participa angajații DOMINA IMOBILIARE SRL precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție). În cazul participării la concurs se consideră că Participanții cunosc și acceptă prezentul Regulament.

Secțiunea 5. Mecanismul de desfășurare a concursului

5.1. La acest Concurs nu este cerută cumpărarea de produse.

5.2. Înscrierile vor avea loc începând cu data de 12 septembrie dată care coincide cu prima zi de Concurs.

5.3. Pentru a putea face  parte din  concurs, Participanții trebuie să realizeze un selfie sau o fotografie  în care să surprindă un banner Domina Imobiliare cu bulina COMISION 0%. Pentru a putea fi contactați, în cazul în care vor fi desemnați câștigători, participanții trebuie sa dețină  cont personal Facebook.

5.4. Participantul trebuie să acceseze pagina de facebook https://www.facebook.com/domina.ro,  să o  aprecieze  și să publice in secțiunea ”comentarii” a postării aferente concursului, fotografia surprinsă cu bannerul Domina Imobiliare care are bulina comision 0%.

5.5. Orice tentativă de fraudare a mecanismelor concursului, limbaj licențios sau orice comentariu care aduce atingere imaginii sau bunului renume de orice fel, poate atrage excluderea participantului din concurs, conform deciziei unilaterale a Organizatorului. Participanții pot fi excluși din concurs în cazul în care aceștia încalcă prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1. În cadrul Concursului se va acorda un  premiu, conform mecanismului descris în prezentul Regulament, constând în: Voucher 700 lei, valabil la Mall Shopping City Târgu Jiu.

6.2. Premiul se va acorda concurentului care va strânge cele mai multe reacții la comentarii.

6.3. Câștigătorul va fi desemnat la sfârșitul concursului, pe data de 20 septembrie.

6.4. Voucherul de 700 lei va avea valabilitate până la sfârșitul anului 2022.

6.5. Organizatorul va contacta câștigătorul concursului în vederea oferirii premiului, în termen de maxim 5 (cinci) zile de la aflarea datelor personale ale acestuia.

Validarea înregistrărilor:

Pentru a putea fi declarate valide, înscrierile în concurs trebuie să îndeplinească, cumulativ, în mod obligatoriu și fără echivoc următoarele condiții:

- înscrierile trebuie să se facă în perioada desfășurării Concursului

- pentru ca înscrierea în concurs să fie validă, participanții trebuie să parcurgă etapele mecanismului Concursului. 

SECȚIUNEA 7. RESPONSABILITATE

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în concurs. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta în concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al concursului. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

SECȚIUNEA 8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin simpla participare la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și înțeleg ca în acest scop datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agenției împuternicite pentru desfășurarea Campaniei, în vederea organizării Campaniei, deliberării, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru  îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale, respectiv de arhivare ale Organizatorului si Agenției.

Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în special conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018 (în continuare “RGPD”), respectiv:

·             dreptul la informare - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege;

·             dreptul de acces la date - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în condițiile prevăzute de lege, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum si detalii privind activitățile de prelucrare;

·             dreptul de intervenție asupra datelor - potrivit căruia persoana vizata are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

a)           după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b)           după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

c)           realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Începând cu 25 mai 2018, persoana vizată are dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) potrivit dispozițiilor RGPD; 

·             dreptul de opoziție - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare;

·             dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere și de a obține:

a)           după caz, retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum și competenta profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte;

b)           reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a);

·             dreptul de a se adresa justiției - potrivit căruia persoana vizata se poate adresa justiției pentru apararea oricăror drepturi garantate de legislația in vigoare, fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere.

Ulterior datei de 25 mai 2018, când va deveni aplicabil RGPD, persoanele vizate beneficiază și de următoarele drepturi:

(a)         dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

(b)         dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Organizator către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

În măsura în care participantul a consimțit la primirea de la Organizator, în viitor, a informațiilor privind produsele și inițiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimându-și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru activități de tip marketing direct, aceste date vor fi prelucrate de Organizator până la exercitarea dreptului de opoziție de către aceștia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

Datele personale ale participanților sunt prelucrate în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului Campaniei, în scopul desfășurării Campaniei, validării, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei sunt prelucrate și în scopul respectării prevederilor legislației financiar-contabile și fiscale, precum și de arhivare.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmând sa fie utilizate strict în limitele și conform instrucțiunilor stabilite de Organizator), companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competente in cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare,  precum și publicului (în cazul câștigătorilor). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex., altor companii din același grup).

Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament participanții la campanie înțeleg ca datele lor personale vor intra în baza de date a Organizatorului, în scopul derulării Campaniei, pentru validarea si atribuirea premiilor acordate in cadrul Campaniei, dar și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de lege Organizatorului.

Organizatorul îi / le poate solicita Câștigătorului / Câștigătorilor prezentei Campanii acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video fotocopia și vocea acestora, în înregistrări fotografice, video, audio sau de altă natură, realizate în scopuri publicitare în legătură cu Campania. Câștigătorul / câștigătorii nu va / vor fi obligat(i) să își exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera sa alegere. În cazul în care câștigătorul / câștigătorii  va / vor  dori să își exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declarație scrisa semnata și datata de acesta.

Datele cu caracter personal colectate vor fi stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, cât și ulterior încheierii acesteia pe perioada necesara păstrării datelor conform prevederilor legale în vigoare în materie financiar-contabila si fiscala, precum și în materia arhivarii.

Tuturor Participanților la aceasta Campanie promoțională le sunt respectate drepturile prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

După soluționarea eventualelor cereri, reclamații, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu excepția cazului in care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când exista un interes legitim.

Datele personale colectate sunt:

(i)              Nume, prenume, adresa e-mail și telefon.

Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice masurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum si împotriva oricărei forme de prelucrare ilegala. Participanții la aceasta promoție declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au înțeles integral. 

Concursul poate înceta în cazul în care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia, ori în cazul unor modificări organizatorice care fac imposibilă continuarea sa.

SECȚIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta numai in cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majora*, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

*Forța Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlăturat, petrecut după intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedica partea sau părțile sa-si îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forța Majora, confirmat de Camera de Comerț si Industrie a României.

SECȚIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente de la sediul organizatorului.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

 Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfășurare al campaniei promoționale este disponibil, in mod gratuit, oricărui solicitant, pe site https://www.facebook.com/domina.ro sau printr-o solicitare scrisa către Organizator. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfășurare a acesteia, a perioadei valabilității acesteia, vor fi anunțate public de Organizator.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

0737 800 000