Dictionar Juridic

Dictionar Juridic

ABITAŢIE - Titularul dreptului de abitație are dreptul de a locui în locuința nudului proprietar împreună cu soțul și copiii săi, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitația, precum și cu părinții ori alte persoane aflate în întreținere. Reglementat de art. 750 Cod civil.

ACT - Document elaborat de o autoritate de stat, prin care se atestă un fapt, o obligaţie, identitatea cuiva. Există mai multe categorii de acte:
- Actul juridic este o manifestare de voinţă a uneia sau mai multor persoane, cu scopul de a crea, de a modifica sau de a stinge între acestea drepturi şi obligaţii.
- Actul administrativ este actul care emană de la organele administrative şi care poate fi: normativ, când prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general; individual, când are drept scop naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete.
- Actul de administrare este actul prin care un bun este făcut producător de venituri fără a fi înstrăinat.
- Act de dispoziţie: act prin care se transmite sau se constituie un drept real privitor la un bun ori se renunţă la un drept (de exemplu: proprietate, gaj, uzufruct etc.).
- Act procesual este actul de dispoziţie al organului judiciar.
- Act procedural este actul prin care se aduce la îndeplinire actul procesual.

ACT JURIDIC - Mijloc de probă din categoria înscrisurilor prevăzute în art. 1171 şi urm. Codul civil. Potrivit legii, actul autentic este acela care s-a făcut cu solemnităţile cerute de lege de un funcţionar public, care are dreptul de a funcţiona în locul unde s-a făcut. Cu privire la autentificare a se vedea Legea nr. 36/1995, notarul public fiind competent să autentifice un act. Copiile, care reproduc în scris un act, pot constitui mijloc de probă în condiţiile prevăzute de art. 1188 Codul civil.

ACT JURIDIC CIVIL - Manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a crea, a modifica ori a stinge un raport juridic civil. Actele juridice sunt de mai multe feluri: acte juridice unilaterale, bilaterale sau multilaterale (după numărul părţilor); acte cu titlu oneros sau gratuit, cele cu titlu oneros se împart în comutative şi aleatorii, iar cele cu titlu gratuit în liberalităţi şi acte dezinteresate; acte constitutive, translative şi declarative (după efectele produse) etc. Pentru ca actele juridice civile să fie valabil încheiate trebuie să îndeplinească anumite condiţii de fond, iar când actul este solemn, trebuie îndeplinite şi condiţii de formă.

ACT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ - Mijloc de probă din categoria înscrisurilor, prevăzut in art. 1176 si urm. Codul civil, cuprinde pe lânga conţinut şi iscălitura părţilor, acestea fiind elementele necesare pentru valabilitatea lui. Actul poate fi scris de mână, la maşină, imprimat, cu excepţia testamentului olograf care trebuie să fie scris în întregime de mâna testatorului. Actele sub semnătură privată spre deosebire de cele autentice, nu au putere executorie, pentru aceasta fiind necesară obţinerea unei hotărâri judecătoreşti.

AFINI - persoanele între care există o legătură de rudenie (soţii între ei nu sunt afini, aşa cum nici rudele unuia dintre soţi nu sunt afini cu rudele celuilalt soţ).

ANTECONTRACT - convenţia prin care una din părţi sau ambele părţi se obligă să încheie în viitor un anumit contract al cărui conţinut esenţial este determinat în prezent. Este, deci, un acord de voinţă prealabil perfectării altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligaţiei de a face, adică de a perfecta ulterior contractul promis, în condiţiile convenite prin respectivul acord prealabil.

ARVUNA - Este o convenţie accesorie vânzării având ca obiect o sumă de bani pe care una din părţi o dă celeilalte părţi cu ocazia încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, ca o garanţie că se va perfecta contractul.

AUTORIZAŢIA DE DEMOLARE (P.A.D.) - Autorizaţia de demolare este actul de autoritate al Administraţiei publice locale, pe baza căruia se permite desfiinţarea integrală sau parţială a unui imobil, în vederea reconstruirii şi reproiectării unei construcţii noi. Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.

AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE (P.A.C.) - Autorizaţia de construire este actul de autoritate al Administraţiei publice locale, pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si funcţionarea construcţiilor şi în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii.

AVANS - Sumă de bani, parte din preţ, plătită cu anticipaţie de beneficiar, sumă care - în funcţie de prevederile contractului - poate fi pierdută de partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale

BIROU DE CARTE FUNCIARĂ - compartiment auxiliar al judecãtoriei, care are ca obiect de activitate înscrierea în cartea funciarã a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.

BUNURI COMUNE - Este un regim stabilit de lege sau prin învoiala părţilor cu privire la bunurile lor. În conformitate cu Codul familiei, art. 30 şi urm. bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor. Pot deveni bunuri comune toate bunurile fără a distinge dacă sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

CADASTRE DE SPECIALITATE - subsisteme de evidenţă şi inventariere sistematică din punct de vedere tehnic şi economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administrării lor raţionale. Dintre acestea se disting:

 • cadastrul agricol - evidenţa şi inventarierea sistematică a terenurilor agricole pe categorii şi subcategorii de folosinţă, specificând natura solului, panta, pretabilitatea la anumite culturi, clasa de calitate, venitul net, etc.;
 • cadastrul forestier - evidenţa şi inventarierea sistematică a fondului forestier naţional şi a amenajamentelor silvice, specificând suprafaţa, esenţa lemnoasă, vârsta, consistenţa masei lemnoase, etc. precum şi informaţii referitoare la sol, relief şi climă;
 • cadastrul căilor ferate - evidenţa şi inventarierea terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor şi stării reţelei feroviare;
 • cadastrul drumurilor - evidenţa şi inventarierea terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor şi stării reţelei de drumuri;
 • cadastrul porturilor - evidenţa şi inventarierea sistematică a terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor, căilor de transport, reţelelor subterane şi supraterane, platformelor tehnologice etc., care deservesc unităţile portuare;
 • cadastrul aeroporturilor - evidenţa şi inventarierea sistematică a terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor, căilor de transport, reţelelor subterane şi supraterane, etc., care deservesc aeroporturile;
 • cadastrul apelor - evidenţa şi inventarierea apelor, a terenurilor acoperite de ape şi stuf precum şi a instalaţiilor care le deservesc, organizate pe bazine hidrografice, specificând suprafaţa, calitatea, folosinţa, instalaţiile de transport şi exploatare, de protecţie şi ameliorare a calităţii, precum şi condiţiile de relief şi climă;
 • cadastrul fondului imobiliar - evidenţa şi inventarierea corpurilor de proprietate din localităţi, specificând, pentru construcţii, folosinţa, materialele de construcţie, structura, regimul de înălţime, fundaţia, suprafaţa, dotările, starea;
 • cadastrul reţelelor edilitare (apă, canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonice) - evidenţa şi inventarierea reţelelor edilitare şi a instalaţiilor care le deservesc, specificând amplasamentele, traseele, dimensiunile, materialele de construcţie, parametrii tehnici, starea.

CADASTRU GENERAL - sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de proprietate, indiferent de destinaţie şi de proprietar, de pe întreg teritoriul ţării.

CAPACITATE DE EXERCIŢIU - Potrivit aceluiaşi decret 31/1954 reprezintă capacitatea persoanei de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile, săvârşind acte juridice (fie personal, fie prin reprezentantul legal, părinte sau tutore). Aceasta se dobândeşte la data la care persoana devine majoră (18 ani) şi încetează odată cu moartea persoanei sau cu ocazia punerii sub interdicţie judecătorească.

CAPACITATE DE FOLOSINŢĂ - Conform decretului 31/1954 reprezintă capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii. Aceasta începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia.

CARTE FUNCIARĂ - înscris oficial reprezentând unitatea de bază în sistemul de publicitate imobiliară în cadrul căruia evidenţa se ţine pe imobile şi nu pe proprietari. C.F se întocmeşte în mod distinct pentru fiecare imobil şi cuprinde menţiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi în privinţa imobilului respectiv. Se întocmeşte şi se numerotează pe localităţi.

CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ A TERENULUI - caracterizare codificată din punct de vedere al destinaţiei terenului în funcţie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, construcţii, căi de comunicaţii, exploatare minieră etc.)

CERTIFICAT DE MOŞTENITOR - Este un titlu în temeiul căruia persoana pentru care s-a emis face dovada calităţii sale de moştenitor. Este reglementat de Legea nr. 36/1995. El se eliberează pe baza încheierii finale, dată în cadrul procedurii succesorale notariale, de către notarul în raza căruia defunctul a avut ultimul domiciliu. Certificatul cuprinde referiri la masa succesorală, numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

CERTIFICAT DE URBANISM (C.U.) - Certificatul de Urbanism este un act public emis de Autorităţile administraţiei publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil, stabilite prin evidenţele existente şi documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului - spre exemplu: caracteristicile zonei în care se găsesc amplasamentul, cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite (înălţimea maximă a clădirii, procentul de teren ce poate fi ocupat de clădire, retragerile faţă de limita proprietăţii etc.), precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii.

CLAUZA CONTRACTUALĂ - stipulaţie inclusă de părţi, în virtutea principiului libertăţii convenţiilor, în conţinutul contractului lor.

CODIFICARE CADASTRALĂ - operaţiunea prin care se atribuie numere identificatoare (coduri) de recunoaştere unică a corpurilor de proprietate în raport cu proprietarul.

COEFICIENT DE OCUPARE A TERENULUI (C.U.T.) - exprimă raportul dintre Suprafaţa Construită Desfăşurată a tuturor nivelurilor (SD) şi suprafaţa terenului (S).

COMUNITATE DE BUNURI - Bunurile dobândite în timpul căsătoriei intră sub incidenţa comunităţii de bunuri, adică se prezumă că sunt bunuri comune. În cazul bunurilor comune regimul juridic al acestora diferă după cum sunt bunuri mobile sau imobile. În cazul bunurilor mobile, oricare dintre soţi poate efectua acte de înstrăinare sau de grevare cu drepturi reale a acestora fără a avea nevoie de consimţământul expres al celuilalt soţ. În schimb, în cazul bunurilor imobile, actele de înstrăinare se pot încheia valabil doar cu consimţământul expres al ambilor soţi.

CONCESIUNE - O convenţie între stat şi concesionar prin care ultimul capătă dreptul de a exploata terenuri petroliere, miniere, întreprinderi etc. aparţinând statului (proprietăţii publice). Concesionarea se face în baza unui contract prin care o persoană, numită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numită concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevenţe.

CONSTRUCŢIE - o proprietate sau o parte dintr-o proprietate construită cu o utilizare distinctă pentru proprietar, care apartine unei persoane sau mai multor persoane.

CONTRACT - Act juridic civil constând în acordul de voinţă între două sau mai multe persoane, încheiat în scopul de a crea, modifica sau stinge între ele drepturi şi obligaţii.

CONTRACT DE ANTREPRIZA - Prin contractul de antrepriză, antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preț.

CONTRACT DE COMISION - Este contractul prin care o persoană (comisionar) se obligă să săvârşească pe numele său, dar pe cheltuiala altei persoane (comitent) un act juridic, (ex. depunerea în consignaţie a unui bun în vederea vânzării) în schimbul unei remuneraţii (comision). 

CONTRACT DE COMODAT - Împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.

CONTRACT DE DONAŢIE - Donaţia este un contract prin care o persoană, numită donator, transmite în mod gratuit şi, de regulă, irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil către o altă persoană, numită donatar, care îl acceptă. Donaţia este un contract cu titlu gratuit pentru că una dintre părţi urmăreşte să procure celeilalte părţi un beneficiu, fără a obţine în schimb vreun avantaj.

CONTRACT DE EXCLUSIVITATE - Se încheie între client şi o singură agenţie imobiliară şi presupune acordarea exclusivă a dreptului de reprezentare în cazul unei vânzări, închirieri sau cumpărări. În cazul exclusivităţii, agenţia imobiliară îşi prezintă metodele de lucru şi responsabilităţile, termenii contractului fiind foarte clar exprimaţi. 

CONTRACT DE ÎNTREŢINERE - Este un contract translativ de proprietate, prin care o persoană transmite unul sau mai multe bunuri determinate, ori o sumă de bani unei alte persoane numită întreţinător, care se obligă să presteze întreţinere, fie întreţinutului, fie unei alte persoane, până la data decesului acestuia sau pe o perioadă de timp determinată. Este un contract consensual, bilateral, sinalagmatic, intuitu personae şi de regulă gratuit ca şi donaţia. Este asimilat, uneori, contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere.

CONTRACT DE MANDAT - Contract prin care o persoană, numită mandatar, se obligă să încheie acte juridice pe seama unei alte persoane, numită mandant, pe care îl reprezintă în baza împuternicirii date. De regulă are forma unui înscris numit procură sau împuternicire (chiar delegaţie). 

CONTRACT DE RENTĂ VIAGERĂ - prin contractul de rentă viageră, o persoană, numită credirentier, înstrăinează un bun sau plăteşte o sumă de bani în schimbul unei prestaţii periodice în bani care urmează să-i fie plătită până la decesul său de o altă persoană, numită debirentier - debitorul rentei.

CONTRACT DE VIZIONARE - Este un document prin care agenţia imobiliară supune aprobării clienţilor săi condiţii personalizate de achiziţionare a unui imobil. Mai exact, prin contractul de vizionare clientul agenţiei imobiliare se obligă să achiziţioneze locuinţa pe care a vizionat-o numai prin intermediul acelei agenţii şi să achite comisionul impus de aceasta.

CONTRACT LOCAŢIUNE - contractul în virtutea căruia o persoană numită locator se obligă să asigure altei persoane numită locatar folosinţa integrală sau parţială a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durată de timp determinată, în schimbul unui preţ corespunzător.

CONTRACT DE SUBLOCAŢIUNE - acord de voinţe în temeiul căruia locatarul care a dobândit folosinţa temporară a unui bun pe baza unui contract de locaţiune subînchiriază acel bun unui terţ (sublocatar) care se obligă să plătească chirie.

CONTRACTUL DE SCHIMB - Este un contract prin care părţile îşi dau (transmit) reciproc proprietatea unui lucru pentru alt lucru.

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE - Este un contract prin care una din părţi (vânzătorul) transferă proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi (cumpărătorul) care se obligă în schimb să plătească vânzătorului preţul bunului vândut.

CREANŢĂ - Act prin care se certifică dreptul creditorului de a primi la un anume termen, o sumă de bani sau alte bunuri economice sau valori de la debitor. Creanţa constituie un activ pentru creditor şi un pasiv pentru debitor.

DAUNĂ - Pagubă, prejudiciu sau vătămare provocată unei persoane ca urmare a neîndeplinirii unei obligaţii contractuale sau legale, a săvârşirii unei infracţiuni precum şi atunci când cu toate că nu este urmare a neîndeplinirii unei obligaţii, legea stabileşte expres obligaţia de a o repara.
- Daună morală, pagubă suferită de o persoană ca urmare a atingerii aduse drepturilor sale personale nepatrimoniale (ex. reputaţie, onoare etc.) sau ca urmare a provocării unei suferinţe morale (ex. moartea unei persoane apropiate).
- Daune interese, reprezintă pentru creditor un echivalent în bani destinat să acopere prejudiciul suferit ca urmare a neexecutării contractului de către debitorul aflat în culpă.

DELIMITARE CADASTRALĂ - a unităţii administrativ-teritoriale - este lucrarea distinctă la introducerea cadastrului la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, constând în: constituirea conform legii a comisiei, parcurgerea întregului traseu al hotarului unităţii administrativ-teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de hotar sau pe limita intravilanului şi marcarea lor cu borne, determinarea coordonatelor acestora, întocmirea actelor şi documentaţiei tehnice de delimitare.

DEŢINĂTORI DE TERENURI - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care potrivit legii civile au calitatea de posesori ori deţinători precari.

DOL - Constă în inducerea în eroare a unei persoane, prin mijloace viclene, ori dolosive cu scopul de a încheia un act juridic, un contract sau un alt act. Dacă nu s-ar fi întrebuinţat astfel de mijloace viclene, persoana care a fost dusă în eroare nu ar fi încheiat acel act. Dolul este unul din elementele care afecteaza caracterul liber al consimtamantului. Codul civil (art. 1214) prevede: " Consimțământul este viciat prin dol atunci când partea s-a aflat într-o eroare provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte părți ori când aceasta din urmă a omis, în mod fraudulos, să îl informeze pe contractant asupra unor împrejurări pe care se cuvenea să i le dezvăluie.".

DREPT - Totalitate a regulilor de conduită stabilite sau sancţionate de stat şi care sunt aduse la îndeplinire prin forţa de constrângere a statului. A apărut din cele mai vechi timpuri, odată cu nevoia de apărare a unor valori sociale şi a fost îmbunătăţit continuu de-a lungul dezvoltării societăţii umane. Sistemul dreptului se împarte pe ramuri, după specificul relaţiilor sociale pe care le reglementează şi, ca urmare, există: drept penal, drept procesual penal, drept civil, drept procesual civil, dreptul familiei, drept administrativ, drept comercial, drept internaţional.

DREPT DE ABITAŢIE - drept de uz având ca obiect o casă de locuit. În principiu, nu poate fi cedat şi nici închiriat; prin excepţie titularul său poate închiria altcuiva partea din casă pe care nu o locuieşte.

DREPT DE CREANŢĂ - drept real accesoriu având ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane fără deposedare, care conferă creditorului ipotecar dreptul de a urmări imobilul respectiv în stăpânirea oricui s-ar afla şi de a fi plătit cu prioritate faţă de ceilalţi creditori din preţul acelui bun.

DREPT DE IPOTECĂ - Reprezintă un drept real imobiliar care are menirea să garanteze o creanţă şi care conferă creditorului ipotecar posibilitatea ca, la nevoie, să îşi satisfacă dreptul de creanţă valorificând bunul ce formează obiectul ipotecii. Ipoteca mai conferă titularului şi dreptul de preferinţă, adică creditorul ipotecar aflat în concurs cu alţi creditori îşi va satisface cu prioritate creanţa sa, în raport cu ceilalţi creditori.

DREPT DE PREEMPŢIUNE - Potrivit prevederilor art. 1730 Cod civil, "În condițiile stabilite prin lege sau contract, titularul dreptului de preempțiune, numit preemptor, poate să cumpere cu prioritate un bun".

DREPT DE PROPRIETATE - drept subiectiv, ce dă expresie juridică aproprierii unui lucru într-o anumită formă socială şi care permite individului, entităţilor juridice colective sau statului, ori organelor sale (centrale sau locale) să posede sau să folosească şi să dispună de lucrul respectiv, fie direct şi nemijlocit prin putere proprie şi în interes propriu, fie indirect şi nemijlocit, ca efect al punerii în valoare de către titularii lor a drepturilor reale principale constituite asupra lui, în cadrul şi cu respectarea legislaţiei existente.

DREPT DE PROPRIETATE PRIVATĂ - drept aparţinând numai persoanelor fizice care îşi pot exercita, asupra imobilelor din proprietatea privată, toate prerogativele dreptului de proprietate, adică posesia, folosinţa şi dispoziţia din putere proprie şi în interesul satisfacerii nevoilor personale.

DREPT DE SERVITUTE - drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu şi indivizibil care dezmembrează proprietatea, conferind titularului său anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.

DREPT DE SUPERFICIE - dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândește un drept de folosință.

DREPT DE UZ - Este un drept de uzufruct limitat, care îi conferă titularului său posibilitatea de a-l folosi şi de a-i culege fructele, dar numai în măsura în care sunt necesare pentru satisfacerea trebuinţelor lui şi ale familiei lui.

DREPT DE UZUFRUCT - Drept recunoscut de proprietar unei alte persoane de a se folosi de un bun şi de a-i culege fructele întocmai ca şi proprietarul, având, însă, obligaţia de a conserva bunul ca atare pentru a-l putea restitui proprietarului la încetarea uzufructului. Uzufructul este un drept temporar care încetează la data stabilită de părţi sau, în lipsa unui termen, la moartea uzufructuarului.

DREPT REAL - dreptul absolut, adică opozabil tuturor, pe care titularul îl exercită direct asupra bunului, fără a fi necesară intervenţia altor persoane.

DREPTURI REALE IMOBILIARE - drepturi care au o existenţă de sine stătătoare în raport cu alte drepturi reale sau de creanţă.

DREPTURI REALE IMOBILIARE ACCESORII - drepturi reale imobiliare care servesc ca o garanţie reală a unor drepturi de creanţă şi au o existenţă juridică subordonată drepturilor reale imobiliare principale. Din acestea fac parte: ipoteca, amanetul şi unele privilegii imobiliare.

ENTITATI DE BAZA - ale sistemului de evidenta a cadastrului general - parcela, construcţia şi proprietarul.

EVICŢIUNE - termen ce desemnează pierderea de către cumpărător, în tot sau în parte, a dreptului de proprietate asupra lucrului cumpărat sau tulburarea cumpărătorului în exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau tulburare survenite ca urmare a valorificării de către vânzător sau de către un terţ a unui drept care exclude, în tot sau în parte, dreptul cumpărătorului referitor la bunul respectiv.

EXTRAVILAN - partea din unitatea administrativ-teritorială cuprinsă în afara intravilanului, delimitată cadastral potrivit legii

FACTURA - contract accesoriu, real, unilateral şi indivizibil în temeiul căruia debitorul sau o terţă persoană remite creditorului sau unui terţ, un bun mobil, corporal sau incorporal, în vederea garantării executării unei obligaţii

FOND FUNCIAR - totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlurile pe baza cărora sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte (fondul funciar al unui judeţ, al României, etc.).

GAJ - contract accesoriu, real, unilateral şi indivizibil în temeiul căruia debitorul sau o terţă persoană remite creditorului sau unui terţ, un bun mobil, corporal sau incorporal, în vederea garantării executării unei obligaţii.

GARANŢIE - Mijloc legal sau convenţional de asigurare a executării obligaţiilor (ex. clauza penala, arvuna etc.). În contractele comerciale internaţionale se acordă un rol important garanţiilor, obligaţiilor contractuale, care pot fi garanţii personale şi garanţii reale.

IEŞIREA DIN INDIVIZIUNE - se poate face prin două metode şi anume:

 • prin simpla înţelegere între proprietari, cu o cădere de comun acord între aceştia privind partea fiecăruia ce-i va reveni în urma ieşirii din indiviziune.
  - în acest caz, se va face o lotizare (dezmembrare) după dorinţa coproprietarilor, iar după aprobarea de către ANCPI a dosarului de dezmembrare, respectiv atribuirea numărului cadastral pentru fiecare lot de teren rezultat, se va încheia la notariat printr-un act ce va stipula fiecăruia dintre proprietari pe ce lot este proprietar.
 • în urma unei sentinţe judecătoreşti definitive.
  - în acest caz, în timpul procesului se va face o expertiză topografică juridică, iar dezmembrarea se va executa conform expertizei judecătoreşti şi hotărârii judecătoreşti finale.


În ambele cazuri este nevoie de o persoană fizică/juridică autorizată de către ANCPI sau OGR pentru a executa lucrarea de dezmembrare (lotizare) şi pentru a obţine numerele cadastrale pentru parcelele rezultate.

IMOBIL - parcelă de teren cu sau fără construcţii.

INOPOZABILITATE - Este sancţiunea ce intervine în cazul nesocotirii unor cerinţe de publicitate faţă de terţi, prevăzute de lege pentru anumite acte juridice

INTRAVILAN - Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu şi fără construcţii, ce constituie o localitate. Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul general urbanistic (PUG) al localităţii.

IPOTECA - este o garanție reală, servind la garantarea obligațiilor unui debitor față de creditorul său, printr-un bun imobil din propriul său patrimoniu, anume desemnat pe cale legală în acest scop (ipoteca nu presupune deposedarea debitorului de imobil.

LEGAT - Dispoziţie testamentară prin care se lasă cuiva, o moştenire, un bun, iar persoana căreia i se conferă un legat se numeşte legatar. Se mai numeşte şi testament.

MANDAT - Este un contract în temeiul căruia o persoană numită mandant împuterniceşte pe o altă persoană, numită mandatar, să încheie în numele ei şi pentru ea anumite acte juridice.

MOŞTENITOR - Persoană care moşteneşte sau urmează să moştenească averea defunctului, având drept la succesiune.

NULITATE - Reprezintă o sancţiune care lipseşte actul juridic de efectele sale fireşti sau de o parte a acestora atunci când actul juridic a fost încheiat cu nerespectarea condiţiilor de valabilitate sau cu încălcarea unor dispoziţii legale imperative.

NUMEROTARE CADASTRALĂ - operaţiunea prin care se atribuie, după anumite reguli, numere de ordine (numere cadastrale) corpurilor de proprietate şi parcelelor din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale.

NUMEROTARE TOPOGRAFICĂ - operaţia prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor.

PARCELA - suprafaţă de teren situată într-o unitate administrativ-teritorială pe un amplasament bine stabilit, având o singură categorie de folosinţă şi aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în indiviziune.

PARTIDĂ CADASTRALĂ - suma corpurilor de proprietate care aparţin aceluiaşi proprietar în cuprinsul unei unităţi administrativ-teritoriale (comună, oraş sau municipiu).

PLAN CADASTRAL DE ANSAMBLU - produs derivat obţinut prin generalizarea conţinutului planului cadastral de bază. Se întocmeşte, de regulă, pentru o unitate administrativ-teritorială şi conţine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor şi denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de toponimie, denumirile teritoriilor administrative vecine.

PLAN CADASTRAL DE BAZĂ - plan tematic întocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat, poziţia şi numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate şi parcelelor, categoriile de folosinţă a terenurilor şi construcţiile permanente.

PLAN TOPOGRAFIC - reprezentare convenţională, în plan, analogică sau digitală, a unei suprafeţe de teren, într-o proiecţie cartografică şi într-un sistem de referinţă. În România, planul topografic se întocmeşte în Sistemul de proiecţie Stereografic 1970 şi în Sistemul de referinţă Marea Neagră 1975.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) - reprezintă de fapt documentaţia aferentă Planului Urbanistic General (PUG-ul) şi Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicând conţinutul acestor planuri, sub formă de prescripţii şi recomandări, corelate cu condiţionările din Certificatul de Urbanism, în vederea urmăririi şi aplicării lor. PUD-ul reprezintă documentaţia prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcelă, în corelare cu funcţiunea predominantă şi vecinătăţiile imediate (se studiază mai multe amplasamente, opţiunea pentru realizarea unei construcţii compatibilă cu funcţiile urbane). Este, de fapt, documentul consultat de comisia de urbanism atunci când este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizaţie de Construire; dacă nu există PUD pentru terenul respectiv, Primăria cere mai întâi întocmirea lui, pe baza PUG-ului şi PUZ-ului.
Problemele abordate în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu sunt:
-regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi construcţiilor;
-compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
-relaţii funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
-asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;
-permisivităţi şi constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite şi amenajărilor;
-modul de ocupare şi utilizare a terenului (POT, CUT);
-funcţiunea şi aspectul arhitectural al construcţiei (sau construcţiilor) şi amenajărilor;
-integrarea noilor construcţii şi corelarea lor cu cele existente învecinate;
-intervenţia, prin reabilitarea construcţiilor şi amenajărilor învecinate, în scopul armonizării cu construcţiile şi amenajările noi propuse (dacă este cazul);
-circulaţia carosabilă şi pietonală, corelate cu traficul în zonă şi relaţiile cu zonele învecinate (accese pietonale şi auto);
-parcaje, spaţii de recreere şi de joacă;
-echiparea edilitară şi impactul asupra reţelelor existente în zonă (necesitatea de dezvoltări, modernizări, etc);
-funcţionarea diferitelor forme de proprietate juridică a terenului; circulaţia acestora dacă este cazul;

PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) - este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice, etc.) şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localităţii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni şi restricţii) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată (PUZ-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investiţiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, în funcţie de fondurile disponibile).
Problemele abordate în cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt:
-organizarea reţelei stradale;
-zonificarea funcţională a terenurilor;
-organizarea urbanistic-arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane;
-indici şi indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, POT, CUT, etc.);
-dezvoltarea infrastructurii edilitare;
-statutul juridic şi circulaţia terenurilor;
-delimitarea şi protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită, dacă acesta există în zona studiată;
-măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale şi antropice, dacă acestea există în zona studiată;
-menţionarea obiectivelor de utilitate publică;
-măsuri de protecţie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
-reglementări specifice detaliate (permisiuni şi restricţii) incluse în Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului

PLANUL URBANISTIC GENERAL (P.U.G) - este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial-administrativă de bază. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiză, reglementări şi regulament local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază (suprafeţe din intravilan, cât şi din extravilan). În acelaşi timp, PUG-ul stabileşte norme generale, pe baza cărora se elaborează mai apoi în detaliu, la scară mai mică, PUZ-urile şi apoi PUD-urile.
Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al PUG-ulu urmăreşte să:
-optimizeze relaţiile localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean;
-valorifice potenţialul natural, economic şi uman;
-stabilească şi delimiteze teritoriului intravilan;
-organizeze şi dezvolte căile de comunicaţii;
-stabilească şi delimiteze zonele construibile şi funcţionale;
-stabilească şi delimiteze zonele cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;
-stabilească şi delimiteze zonele protejate;
-evidenţieze deţinătorii terenurilor; modul de circulaţie juridică a terenurilor;
-delimiteze suprafeţele pe care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate publică;
-stabilească modul de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi realizare a construcţiilor

POPRIRE - modalitate a executării silite constând în indisponibilizarea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmăribile datorate debitorului de către un terţ sau pe care acesta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

POSESOR - persoană fizică sau juridică ce deţine numai posesia şi folosinţa din dezmembrămintele dreptului de proprietate.

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) - exprimă raportul dintre Suprafaţa Construită la Sol (SC) şi Suprafaţa Terenului considerat (S) înmulţit cu 100 (ex. POT=15%); POT-ul generează astfel suprafaţa construită la sol maxim posibilă raportată la suprafaţa terenului (ex. în cazul în care prin Certificatul de Urbanism se specifică un POT de 50%, atunci vom putea construi pe jumătate din suprafaţa lotului).
Procentul de Ocupare a Terenului se stabileşte în funcţie de destinaţia zonei în care urmează a fi amplasată construcţia şi în funcţie de condiţiile de amplasare în teren. Procentul de Ocupare a Terenului (POT) se completează cu Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT), cu Regimul de Aliniere la stradă şi cu Regimul de Înălţime şi formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcţiilor, de care orice proprietar şi orice arhitect trebuie să ţină cont.

PROMISIUNE - convenţia prin care una din părţi sau ambele părţi se obligă să încheie în viitor un anumit contract al cărui conţinut esenţial este determinat în prezent.

PROPRIETAR - Persoană fizică sau juridică titulară în exclusivitate sau în indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus înscrierii.

PUBLICITATE IMOBILIARĂ - sistem de înscriere în documente publice a corpurilor de proprietate împreună cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii şi posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliară se realizează prin cartea funciară.

PUNCTUL GEODEZIC - (PG) - elementul din reţeaua geodezică materializat în teren, poziţionat prin coordonate în sistemele de referinţă oficiale, inventariat după număr/denumire şi cu fişa de descriere.

REGISTRU CADASTRAL - documentul principal al cadastrului general, prin care se sistematizează datele cadastrale pentru evidenţierea distinctă în cadrul unităţii administrativ-teritoriale a situaţiei corpurilor de proprietate şi proprietarilor, precum şi a situaţiilor centralizatoare pe destinaţii ale terenurilor, grupelor de proprietari, intravilan - extravilan etc.

REŢEA GEODEZICĂ - (RG) - totalitatea punctelor determinate într-un sistem unitar de referinţă, cuprinzând reţeaua de triangulaţie-trilateraţie (RTT), pentru poziţionarea în plan şi reţeaua de nivelment şi gravimetrie (RNG) pentru poziţionarea altimetrică.
Reţeaua de triangulaţie-trilateraţie (RTT) este formată din puncte situate pe o anumită suprafaţă, încadrate în reţele geometrice compacte în care s-au efectuat determinări astronomice şi /sau direcţii azimutale, distanţe zenitale şi lungimi de laturi, pe baza cărora s-au calculat coordonatele punctelor în sistem unitar de referinţă.

REVOCARE - Este o sancţiune de drept civil care constă în înlăturarea efectelor actului juridic civil, din cauza ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutării culpabile a unor sarcini asumate.

REZILIERE - termen ce desemnează în mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu executare succesivă, producând efecte numai pentru viitor, iar nu şi pentru trecut şi care este motivată prin faptul neexecutării corespunzătoare a contractului de către una din părţi din cauze imputabile acesteia.

REZOLUŢIUNE - desemnează desfiinţarea cu efect retroactiv a contractului sinalagmatic cu executare uno ictu, la cererea unei părţi ca urmare a neexecutării culpabile a prestaţiei asumată de către cealaltă parte.

SCHIŢA CORPULUI DE PROPRIETATE - documentul grafic ce se întocmeşte odată cu completarea fişei corpului de proprietate, la o scară convenabilă, pe care se înscriu datele de localizare şi de identificare a corpului de proprietate, categoriile de folosinţă a parcelelor, construcţiile, precum şi vecinătăţile acestora.

SECTOR CADASTRAL - diviziune tehnică cadastrală a unităţii administrativ-teritoriale, delimitată de detalii liniare (căi de comunicaţie, ape, diguri, etc.), care nu suferă modificări curente şi care cuprinde mai multe bunuri imobile alipite.

SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL CADASTRULUI - organizarea de baze de date grafice şi alfanumerice de evidenţă tehnică, economică şi juridică referitoare la corpurile de proprietate şi la proprietarii acestora.

SUBROGAŢIE - procedeu juridic presupunând substituirea creditorului dintr-un raport juridic obligaţional de către o altă persoană care plătind acestuia (creditorului iniţial) datoria debitorului dobândeşte calitatea de creditor al acelui debitor împreună cu toate drepturile pe care le avea împotriva lui creditorul plătit.

SULTĂ - Sumă de bani care se dă unuia dintre copermutanţi (părţile din contractul de schimb se numesc copermutanţi), în cazul în care bunurile care se schimbă nu sunt de valoare egală. În cazul contractului de schimb imobiliar sunt aplicabile regulile de la vânzare-cumpărare cu luarea în considerare a unor excepţii prevăzute de art. 1407-1408 Cod Civil.

SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ - Este suma suprafeţelor utile ale încăperilor, logiilor, balcoanelor, precum şi a cotei-părţi din suprafeţele părţilor comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, casa scării, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adaugă suprafaţa aferentă pereţilor interiori şi exteriori ai locuinţei. Nu sunt cuprinse suprafeţele aferente boxelor de la subsol şi ale garajelor care pot fi prevăzute distinct.

SUPRAFAŢA TOTALĂ TEREN - Se defineşte ca suprafaţa de teren care include suprafaţa pe care se realizează construcţia, precum şi suprafaţa de teren liber.

SUPRAFAŢA UTILĂ - Este suma tuturor suprafeţelor încăperilor, fără a lua în considerare grosimea pereţilor. Cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. În cazul locuinţelor duplex, rampa nu se cuprinde în suprafaţa utilă a locuinţei.

UZUFRUCT - Drept real în temeiul căruia o persoană, numită uzufructuar, poate folosi un lucru care aparţine altei persoane numită nud proprietar şi să beneficieze şi de foloasele bunului respectiv, să-i culeagă roadele având însă obligaţia de a conserva substanţa proprietăţii şi la încetarea acestui drept să restituie bunul proprietarului. Dreptul de uzufruct se dobândeşte prin uzucapiune.

VICII ASCUNSE - desemnează în mod generic defectele sau deficienţele calitative ale bunului vândut, închiriat sau ale lucrărilor executate, care, existând în momentul predării bunului nu au fost cunoscute de către dobânditor şi nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obişnuite de verificare sau recepţie şi care fac ca bunul să nu poată fi întrebuinţat conform destinaţiei sale ori îi micşorează posibilităţile de întrebuinţare în aşa măsură încât se poate presupune că dobânditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi consimţit să plătească preţul contractual stabilit dacă l-ar fi cunoscut.

0737 800 000