Termeni si conditii

Termeni si conditii

Termeni şi condiţii

www.domina.ro (denumit în continuare “Site-ul”) aparţine societăţii comerciale DOMINA IMOBILIARE S.R.L, cu sediul în Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Gorj, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub numărul J18/787/2006, CUI: 19205660. Prezentul document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza Site-ul. Site-ul cuprinde şi diverse domenii şi sub-link-uri aparţinând societăţii comerciale DOMINA IMOBILIARE S.R.L („Societatea”).

 

Accesul şi folosirea Site-ului se face în termenii şi condiţiile de mai jos. Folosirea Site-ului, înregistrarea şi accesul la servicii presupune implicit acceptarea fără obiecţii şi/sau rezerve a acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care rezultă din acceptarea acestora. Serviciile oferite de Site sunt rezervate persoanelor fizice şi juridice. Termenii şi condiţiile acestor servicii pot fi modificate de către Societate în orice moment, fără înştiinţarea în avans a utilizatorului. Utilizatorul (termen prin care înţelegem persoana fizică sau juridică care foloseşte Site-ul) va putea accesa în permanenţă termenii şi condiţiile de folosire a serviciilor pentru a le putea verifica în orice moment.

 

1. ACCES

Folosirea Site-ului este permisă pentru oferirea şi obţinerea de informaţii. Orice folosire în alte scopuri decât acesta este interzisă. Pentru a accesa Site-ul şi serviciile şi informaţiile puse la dispozitie pe Site aveţi nevoie de acces la internet. Societatea nu îşi asumă responsabilitatea pentru siguranţa acestui Site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

 

2. REGULI DE FOLOSIRE

Societatea sau terţe părţi pot oferi autorizat, prin intermediul Site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse de internet. Societatea nu garantează, nu este şi nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale existente pe site-urile respective. Societatea nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupus cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective. Societatea îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace şi de a cere pedepsirea conform legilor în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea Site-lui, a conţinutului sau siguranţei acestuia sau încercarea de a ataca sau compromite Societatea sau pe partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu Site-ul este de competenţa instanţelor competente de la sediul Societăţii. Nu sunt permise: - copierea, multiplicarea, distribuirea, stocarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor aflate pe acest Site; - încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui Site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate sau încercarea de a acţiona în acest scop; - încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua Societăţii sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua Societăţii care nu sunt publice, fără autorizaţie; - folosirea oricăror adrese de e-mail publicate pe Site pentru distribuirea lor pe liste de trimitere de e-mail sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese. Încălcarea oricăreia dintre aceste reguli presupune răspunderea civilă sau penală, după caz Societatea va cerceta faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

 

3. CONFIDENŢIALITATE

Informaţia pe care dvs. o furnizaţi despre dvs. către www.domina.ro va fi folosită doar în conformitate cu termenii Confidenţialitate şi Informaţii Personale (art. 7 din prezentul document) ai www.domina.ro.

 

4. ÎNREGISTRARE, PAROLE ŞI RESPONSABILITĂŢI

Pentru a folosi serviciile oferite de site-ul www.domina.ro, vă obligaţi să: 1) oferiţi date reale, complete şi corecte despre dumneavoastră aşa cum este cerut în formularul de contact de pe Site; 2) păstraţi şi înnoiţi, atunci când situaţia o cere, datele de înscriere pentru a fi adevărate, exacte şi complete. Sunteţi de acord să faceţi această eventuală completare în cel mult 10 de zile de la data la care s-au produs schimbările. Dacă veţi oferi informaţii care nu sunt reale, inexacte sau incomplete, Societatea are dreptul să vă facă răspunzător, dumneavoastră fiind obligat să reparaţi orice pagubă, de orice natură, pe care aţi produs-o Societăţii şi/sau Site-ului şi totodată să apăraţi Societatea faţă de orice pretenţii ale terţilor, de orice natură, pornite din acţiunile de care dvs vă faceţi vinovat. De asemenea, www.domina.ro nu răspunde în niciun mod de informaţiile şi datele publicate, difuzate sau trimise de către utilizatorii săi. Cu toate acestea, Societatea îşi rezervă dreptul ca oricând, unilateral, să verifice acurateţea şi corectitudinea informaţiilor oferite de către dumneavoastră şi să acţioneze în consecinţă, potrivit celor de mai sus. 

 

5. DISPONIBILITATEA ŞI CALITATEA SERVICIULUI

Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile oferite pe Site, cu sau fără un anunţ în avans. Societatea nu este răspunzătoare faţă de utilizatori, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau oprirea serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului. Înţelegeţi şi sunteţi în mod expres de acord că folosirea Site-ului se face pe propria dumneavoastră răspundere şi totodată că serviciile sunt oferite potrivit principiului „aşa cum sunt disponibile”. Nu se acordă şi nici nu este recunoscută nicio garanţie comercială implicită sau expresă şi nici adaptări cu scopul de a îndeplini un anumit scop sau o calitate mulţumitoare proprie utilizatorului.

 

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Societatea nu oferă nicio garanţie că: - informaţiile vor împlini toate solicitările dumneavoastră - serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori (din motive care nu ţin de domina.ro, ci de factori externi) - rezultatele care se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere, - calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele dumneavoastră, Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează Site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea rezulta din descărcarea de informaţii şi servicii de pe Site. Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de pe Site sau prin intermediul serviciilor Site-ului nu constituie o garanţie, dacă nu este menţionată expres în Termenii şi condiţiile de folosire. Societatea nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe sau indirecte, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Societatea a fost informată în avans de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din: - folosirea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor Site-ului; - costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii cumpărate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/ de pe Site; - declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor Site-ului; - orice altă problemă legată de serviciile Site-ului. Societatea nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui Site sau ale conţinutului său.

 

7. CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, societatea comercială DOMINA IMOBILIARE S.R.L are obligaţia de a administra cu bună-credinţă, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile menţionate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă şi publicitate, tranzacţii imobiliare şi servicii de comunicaţii electronice. Dumneavoastră sunteţi în mod expres de acord cu oferirea de informaţii către Site, în mod corect, cu bună-credinţă şi conform realităţii şi folosirea de către Societate a acestora. Prin trimiterea de informaţii către Site se înţelege oferirea, în cazul persoanelor fizice, a următoarelor: nume, prenume, telefon/fax, adresa (domiciliul/resedinţa), email, iar în cazul persoanelor juridice a următoarelor: datele şi elementele de identificare ale companiei (incluzând informaţii financiare, portofoliu, strategii de piaţă şi altele), precum şi, în cazul ambelor situaţii, trimiterea unor materiale, incluzând, exemplificativ, mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video, privitoare la bunurile promovate pe Site, în scopul oferirii către utilizator a serviciilor Societăţii. Trimiterea de informaţii către Site reprezintă acceptul utilizatorului acordat Societăţii ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, neexclusiv şi pe termen nelimitat, să prelucreze aceste infomaţii prin orice mijloace, prin operaţiuni precum: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, copierea, folosirea, distribuirea/transferul către terţi, inclusiv în străinătate, către alţi distribuitori şi contractori locali şi din străinătate cu care Societatea este în relaţii contractuale. Societatea asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal şi a celorlalte informaţii. Această obligaţie nu se aplică în cazul informaţiilor dezvăluite de către dumneavoastră deliberat unor terţi. Astfel, Societatea nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public. Societatea păstrează informaţiile trimise de către dumneavoastră în baza de date şi în condiţii de siguranţă, le prelucrează conform legii, cu bună-credinţă, în scopuri legitime, pentru furnizarea serviciilor sale. Aceste informaţii vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost oferite şi nu vor face obiectul unor servicii nedeclarate pe Site la momentul trimiterii. Pe viitor aceste informaţii ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră sau, după caz, să desfăşurăm viitoarea noastră relaţie. Prin participarea la unele servicii ale Site-ului, sunteţi de acord să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Societate, partenerii contractuali ai Societăţii, alte companii din acelaşi grup cu Societatea, furnizori de servicii şi bunuri. Conform prevederilor legale, aveţi dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale şi de a solicita ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa printr-un email la adresa [email protected] sau cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de corespondenţă a Societăţii, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 48, Loc. Târgu Jiu, Jud. Gorj, în atenţia departamentului de marketing. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că opunerea la folosirea acestor informaţii reprezintă imposibilitatea oferirii serviciilor de către Societate şi o absolvă pe aceasta de orice răspundere în acest sens. Societatea nu raspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, Societatea îşi rezervă dreptul de a considera aceste materiale publice şi lipsite de protecţia dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea Societăţii, libere de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi folosite în orice scop de către Societate, fără obligaţia de a acorda despăgubiri pentru folosirea lor. Dacă motorul de căutare este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate.

 

8. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Societatea oferă acces liber la Site şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale. Dreptul de autor pentru toate informaţiile aflate pe acest Site este deţinut de Societate sau de afiliaţii/partenerii săi. Niciun material de pe acest Site nu poate fi reprodus parţial, în totalitate sau modificat fără acordul explicit, în avans şi scris al Societăţii. Conţinutul acestui Site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Societăţii sau a afiliaţilor/partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest Site ale altor site-uri sau invers, fără un acord în avans scris al Societăţii. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul anterior scris al Societăţii, aceasta nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care Site-ul ar putea fi legat, pentru materialele publicate pe acest Site de către alte persoane decât cele autorizate de Societate şi îşi rezervă dreptul de a solicita pedepsirea conform legilor în vigoare a oricărei acţiuni de acest fel. În cazul în care utilizatorii trimit diverse materiale pentru a fi publicate pe Site (fotografii, imagini video, texte, etc), materiale cerute sau nu în paginile site-ului, Societatea îşi rezervă dreptul de a hotărî când, dacă, în ce condiţii şi unde, respectivele materiale vor fi făcute publice. Astfel de materiale devin proprietatea Societăţii în momentul trimiterii lor de către utilizatori, libere de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi folosite în orice scop de către Societate, fără obligaţia de a acorda despăgubiri pentru folosirea lor. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de Societatea prin intermediul Site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Declaraţia de confidenţialitate stabileşte modul în care www.domina.ro foloseşte şi protejează orice informaţie cu caracter personal pe care o transmiteţi către www.domina.ro de fiecare dată când vizitaţi acest website.

www.domina.ro doreşte să vă asigure că sunteţi protejaţi împotriva distribuirii datelor cu caracter personal către terţi. Toate datele dumneavoastră cu caracter personal transmise către noi pentru a va identifica corect atunci când folosiţi website-ul nostru vor fi folosite în deplin acord cu declaraţia prezentă de confidenţialitate.

www.domina.ro îşi rezervă dreptul de a opera modificări ale politicii de respectare a confidenţialităţii datelor clienţilor prin actualizarea periodică a paginii web de faţă. Vă recomandăm în consecinţă să vizitaţi mai des pagina care prezintă declaraţia noastră de confidenţialitate pentru a vă asigura că sunteţi de acord cu schimbările operate. Declaraţia de confidenţialitate de faţă intră efectiv în vigoare începând cu 17.11.2006.

Putem colecta următoarele categorii de date personale:

- numele şi prenumele

- informaţiile de contact, inclusiv adresa de email

- informaţii cu caracter demografic precum codul poştal, preferinţe şi interese personale

- alte informaţii utile pentru efectuarea de sondaje clienţilor şi/sau crearea de oferte promoţionale

Ce putem face cu informaţiile colectate?

Vă solicităm anumite informaţii cu caracter personal, în general pentru a vă înţelege mai bine preferinţele şi a fi capabili să vă oferim servicii îmbunătăţite şi în particular pentru următoarele motive:

- Păstrarea unei arhive interne.

- Putem folosi anumite informaţii pentru a ne îmbunătăţi serviciile şi produsele.

- Putem trimite uneori email-uri promoţionale despre produsele noi, ofertele speciale sau alte informaţii pe care considerăm că le veţi găsi interesante folosind adresa de email transmisă către noi.

- Din când în când putem folosi datele dumneavoastră personale pentru a va contacta in scopuri promotionale si de sondare a pietei. Putem sa va contactam prin email, la telefon, prin fax sau folosind serviciile traditionale de posta. Putem de asemenea folosi informatiile dumneavoastra pentru a adapta website-ul nostru la cerintele si interesele dumneavoastra.

Securitatea datelor

Dorim sa va asiguram ca securitatea datelor dvs. cu caracter personal este bine protejata. Pentru a preveni accesul neautorizat la datele dvs. sau divulgarea acestora către terţi am pus la punct mai multe proceduri adecvate, fizice, electronice şi administrative, care să securizeze şi să protejeze toate datele pe care le colectăm din mediul online.

Cum folosim modulele cookie

Un modul cookie este un fişier de dimensiuni mici, preluat din mediul online care vă cere permisiunea de a fi plasat pe harddisk-ul dumneavoastră. Odată ce vă daţi acceptul, fişierul este imediat adăugat într-un folder special şi poate fi folosit pentru analize ale traficului pe Internet sau să înştiinţeze atunci când doar un anume website este vizitat. Modulele cookie permit aplicaţiilor web să interacţioneze cu dvs. ca şi cum ar fi persoane reale.

Aplicaţia web poate astfel ajusta funcţiile sale la nevoile dvs. specifice, la preferinţele sau antipatiile dvs. prin culegerea şi memorizarea de informaţii particularizate.

Noi folosi module cookie pentru înregistrarea traficului pe fiecare dintre paginile website-ului nostru. Acest lucru ne ajută să facem analize eficiente pentru îmbunătăţirea şi ajustarea website-ului nostru în funcţie de preferinţele clienţilor. Folosim informaţiile procurate astfel exclusiv în scopuri de analiză statistică, după care îndepărtăm toate datele cu caracter personal din întregul sistem.

Pe ansamblu, modulele cookie ne ajută să vă oferim un website calitativ superior, permiţându-ne să monitorizăm ce pagini consideraţi dvs. că vă sunt utile şi ce pagini nu vă stârnesc interesul. Sub nicio formă, un modul cookie nu ne va oferi accesul direct în calculatorul dumneavoastră sau accesul la datele dvs. confidenţiale, mai putin acele informaţii pe care sunteţi de acord în mod explicit să ni le împărtăşiţi.

Puteţi în orice moment să vă daţi acordul sau să refuzaţi instalarea modulelor cookie în sistemul dumneavoastră. Cele mai multe browsere web vor accepta însă, aceste module în mod automat, dar dumneavoastră puteţi modifica manual setările solicitând browser-ului să refuze acele module cookie pe care nu le doriţi prezente în sistemul dumneavoastră. Acest lucru, însă, vă poate restricţiona accesul complet la serviciile website-ului nostru.

Linkuri către alte website-uri

Website-ul nostru poate conţine linkuri către alte website-uri de interes. Totuşi, odată ce aţi folosit unul dintre aceste linkuri şi aţi părăsit website-ul nostru, trebuie să fiţi conştienţi de faptul că noi nu mai avem niciun control asupra protejării confidenţialităţii dvs. pe parcursul vizitei către un alt website. În consecinţă, nu suntem responsabili pentru protejarea confidenţialităţii datelor dvs. personale în acord cu declaraţia noastră de confidenţialitate deoarece alte website-uri pot avea o politică diferită din acest punct de vedere. Trebuie, deci, să acordaţi atenţie acestui aspect şi să consultaţi declaraţia de confidenţialitate a website-ului în cauză.

Cum puteţi controla folosirea datelor dumneavoastră personale?

Puteţi alege să restricţionaţi colectarea sau folosirea datelor dumneavoastră personale în următoarele moduri: de fiecare dată când vi se cere să completaţi un formular pe website-ul nostru, căutaţi căsuţa de opţiuni personale, pe care dacă o bifaţi veţi indica faptul că doriţi ca informaţiile oferite să fie folosite în scopuri de marketing. Dacă v-aţi dat deja acordul de folosire a datelor dvs. personale în scopuri de marketing, vă puteţi schimba opţiunea trimiţându-ne o notă informativă scrisă sau un email la adresa [email protected].

Noi nu vom vinde, distribui sau da spre folosinţă datele dumneavoastră personale către terţi decât dacă avem permisiunea dumneavoastră expresă sau dacă suntem obligaţi prin lege să facem acest lucru. Putem folosi datele dvs. personale pentru a vă trimite materiale promoţionale ale terţilor despre care noi credem că vă pot interesa numai dacă ne daţi de ştire că doriţi să se întâmple acest lucru.

www.domina.ro nu va vinde, distribui sau da spre folosinţă datele personale ale unui utilizator decât dacă acesta nu a respectat termenii şi condiţiile noastre de utilizare sau dacă se încalcă drepturile legale de folosire a serviciilor noastre. În asemenea situaţii de abuz faţă de serviciile oferite de www.domina.ro va fi analizat fiecare caz în parte, iar informaţiile cu caracter personal relevante pot fi transmise către compania în cauză sau persoana care a fost victima unui astfel de abuz.

Puteţi cere informaţii detaliate despre natura datelor dvs. personale pe care le deţinem noi. Dacă doriţi o copie a informaţiilor deţinute de noi vă rugăm să ne scrieţi folosind adresa listată la sfârşitul acestei pagini.

Newslettere

www.domina.ro foloseşte serviciile de email ca modalitate de contactare a clienţilor săi. La înregistrarea ca abonat sau la completarea unui formular de contact de pe website-ul www.domina.ro, utilizatorul trebuie să fie de acord cu primirea fără drept de refuz a email-urilor cu caracter non-promoţional. Pentru a bloca primirea acestor email-uri din partea www.domina.ro trebuie să renunţaţi la drepturile de abonat şi să nu mai beneficiaţi astfel de serviciile noastre.

www.domina.ro poate trimite de asemenea şi email-uri promoţionale periodice (ex. oferte speciale).

Informaţia suplimentară colectată pentru fiecare newsletter trimis se referă la:

- numărul de newslettere consultate

- numărul de clickuri pentru fiecare link conţinut în newsletter

Metodologia de abonare/dezabonare la newsletterele promoţionale www.domina.ro

Fiecare utilizator îşi poate exprima dreptul de a primi newslettere din partea Societăţii prin oferirea adresei sale de email completând unul din formularele de abonare disponibile pe site-ul www.domina.ro.

Fiecare newsletter primit conţine informaţii clare despre expeditor şi metodele de dezabonare. Dezabonarea se produce la câteva secunde după ce a fost apăsat linkul de dezabonare şi nu vor mai fi trimise alte email-uri către utilizatorii care au ales să nu mai primească informaţia în cauză, decât dacă aceştia aleg să se aboneze din nou la newsletter.

Modificări ale declaraţiei de confidenţialitate

Putem modifica politica de respectare a confidenţialităţii datelor clienţilor din când în când. Dacă/Când www.domina.ro operează modificări ale declaraţiei de confidenţialitate, vom fi pregătiţi să vă atragem atenţia asupra acestui lucru atât pe pagina noastră de start cât şi prin trimiterea de emailuri către utilizatorii care ne-au dat permisiunea să facem aceasta. Vom posta toate modificările operate pe această pagină, în consecinţă asiguraţi-vă că ne vizitaţi şi aici în mod regulat. Ramâneţi totuşi încrezători că indiferent de modificările aduse Politicii noastre de Confidenţialitate nu vom folosi nici pe viitor informaţiile dumneavoastră personale într-o manieră, alta decât cea stipulată în prezenta Declaraţie de Confidenţialitate, mai puţin în situaţiile în care primim acordul dumneavoastră direct.

Contactaţi www.domina.ro în legătură cu politica de confidenţialitate.

 

Dacă veţi considera că informaţiile de natură personală care vă privesc în mod direct şi pe care le deţinem sunt incorecte sau incomplete, vă rugăm să ne trimiteţi un email cât mai repede posibil, la adresa specificată mai jos. Vom corecta în timp util toate datele asupra cărora ne-aţi atras atenţia. Dacă aveţi şi alte întrebări privitor la politica noastră de confidenţialitate sau felul în care colectăm şi folosim informaţiile personale, vă rugăm, de asemenea, să ne contactaţi la adresa:

Adresa poştală

DOMINA IMOBILIARE S.R.L. (www.domina.ro)

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 48, Târgu Jiu

Telefon: 0737.800.000

0737 800 000